A tűlevelűek és a sziromlevelűek után a Néppárt vezetőségében is felütötte fejét a szórványellenesség! – A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának aggódó nyílt levele az EMNT és EMNP vezetőségéhez


Címzettek: Borbély Zsolt Attila, Csomortán István, Sándor Krisztina, Sorbán Örs, Sóós Sándor, Szilágyi Zsolt, Tóró T. Tibor, Tőkés László (elnézést a titulusok mellőzéséért!)

Tisztelt Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége!

Mély felháborodással és egyben mély megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a február 9-10. hétvégén, a Magyar Polgári Szövetség által szervezett konferencián Szilágyi Ferenc, az Erdélyi Magyar Néppárt érmelléki szervezetének alelnöke, a "Partiumi Keresztény Egyetem" tanára egy előadásában kijelentette, hogy a szórványmagyarságot nem lehet megmenteni. A Magyar Polgári Pártról eddig is nyílt titok volt, hogy az erdélyi magyarságnak a Székelyföldön kívül élő részéről lemondott, és egyedül Székelyföld megmaradásában hajlandó hinni. Az RMDSZ, amelyik az elmúlt 23 esztendőben egyik fő felelőse volt a szórvány sorvadásának. Mindig a megfélemlített szórványközösség minimális elvárásaihoz igazította „kis lépések” politikáját, mindig őrájuk hivatkozott (Pl. a „Minden magyar számít választási szlogennel is), és az alternatíva vélt hiányában, az utóbbi időben az ő szavazataikkal jutott be a román parlamentbe. Ugyanakkor Zsigmond József RMDSZ-es sepsiszentgyörgyi tanácsos kijelentette, hogy célja a szórványnak saját városába költöztetése, és egyéb jelek is utaltak arra, hogy az RMDSZ a szórvány végső feladására, megsemmisülésére készül.
Ezért, ha talán nem is megelégedéssel, de mindenféleképpen egyfajta megnyugvással fogadtuk az Erdélyi Magyar Néppárt porondra lépését, amely a mi irredenta elvárásainknak értelemszerűen nem felelhet meg, de legalább méltó utóda lehet a valamikori Országos Magyar Pártnak, és valamennyi román megszállás alatt sínylődő magyar nemzetrész valódi érdekképviseletét és önrendelkezési törekvéseit az egységes Magyar Nemzeteszme szellemében, kompromisszumok nélkül, maximálisan felvállalja, a magyarságnak nemcsak megmaradása, hanem gyarapodása érdekében. Reményünknek tápot adott az a tény is, hogy Sóós Sándor volt EMI-elnök, akit mi személyesen jól ismerünk, és akinek hazafisága felől nem kételkedünk, valamint két másik volt EMI-vezető, akiknek hazafias elkötelezettségéhez ugyancsak nem férhet kétség, Csomortán István és Sorbán Örs személyében az Erdélyi Magyar Néppárt szervezetépítési és választásmozgósítási feladatainak vezetését bízták, és akik a Nemzet megmaradását és a helyi közösségépítést mindig is politika- és pártokfelett álló célnak tekintették.
Ezek után derült égből villámcsapásként ért minket a hír a párt érmelléki alelnökének múlt hétvégi inkriminált kijelentése miatt, és értetlenséggel állunk a szórványközösségekről lemondó álláspontja előtt. Tette mindezt azután, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tízéves évfordulója alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen, melyen Szilágyi Ferenc is részt vett, az az Izsák Balázs említette beszédében az erdélyi magyarság háromszintű – tehát a szórványt is magában foglaló – autonómiájának szükségességét, aki az SZNT elnökeként eleddig közömbösen viseltetett a Székelyföldön kívül élő nemzetrészeink sorsa iránt.
Tisztelt Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége. Nem titkoljuk, hogy Testületünk irredenta álláspontja merőben eltér a Magyar Nemzet végső célját illetően az Önök pártjának hivatalos álláspontjától, mert a mi álláspontunk szerint az autonómia lehet ideiglenes eszköz a román megszállás alatt sínylődő nemzetrészek megmaradásához és gyarapodásához, de mi végleges megoldásként csakis a szétszakított ország, a soha meg nem szűnő Másfélezeréves Magyar Birodalom újraegyestését, és a kizárólag magyar Kárpátmedence megvalósítását tartjuk elfogadhatónak. De nagyon jól tudjuk azt is, hogy az önök pártja a mi álláspontunkat a jelenlegi körülményeket figyelembe véve nem teheti magáévá, hiszen az öngyilkosság volna.
Azt azonban az egyetemes magyarság nevében jogosan elvárható, hogy egy elnyomás alatt sínylődő magyar érdekvédelmi szervezet, a helyi etnikai számarányoktól függetlenül, minden magyarnak a szülőföldön való megmaradását és gyarapodását segítse, éljen az Székelyföldön, szórványban, az Érmelléken vagy éppen a Csángóföldön. Eleddig az Erdélyi Magyar Néppárt minden kisebb-nagyobb fogyatékossága ellenére ennek az elvárásnak hellyel-közzel megfelelni látszott, ám az érmelléki alelnök eme vállalhatatlan kijelentése az ebbe vetett hitet joggal megingatta. Mivel ezt a kijelentést nem a párt első embere vagy a felső vezetés tagjai tették, ezért eme inkriminált megnyilvánulás automatikusan ugyan nem tekinthető az Erdélyi Magyar Néppárt clotroceni koccintásának. De rövidesen azzá válhat, ha az Önök pártjának vezetősége nem határolódik el a párt érmelléki alelnökének kijelentésétől, ha hallgatásukkal Szilágyi Ferenc cinkosaivá válnak, és nem távolítják el őt rövid időn belül az Erdélyi Magyar Néppárt soraiból. És az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetősége is cinkossá válik, ha nem határolódik el nyilvánosan Szilágyi Ferenc vállalhatatlan és felháborító kijelentésétől.
Szeretnénk felhívni az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőségégének a figyelmét, hogy a kollaboráns RMDSZ, amelynek elsorvasztó politikája épp a szórványon csattant legjobban az elmúlt 23 évben, hiszen az erdélyi magyar nemzetrész demográfiai fogyása épp a szórványban tettenérhető leginkább, máris politikai tőkét kovácsol Szilágyi Ferenc inkriminált kijelentéséből. Grim András, az RMDSZ szórványügyi ügyvezető alelnöke múlt hét szerdán sajtótájékoztató keretében tiltakozott Szilágyi Ferenc kijelentése ellen, és azt a szemenszedett hazugságot is megengedhette magának, miszerint az RMDSZ-nek épp a szórványpolitikája lenne a legsikeresebb. Meggyőződésünk, hogy azon szórványban élő magyarok számára, akiknek már kezdett felnyílni a szemük, és hajlottak volna arra, hogy négy év múlva ne a sziromlevelűekre, hanem az Önök pártjára üssék a pecsétet, és akik Grimnek az RMDSZ szórványpolitikájára vonatkozó szemenszedett hazug kijelentését kétségbevonják, ha erre nem éppen Szilágyi Ferenc megnyilvánulása adta volna az alkalmat, most megkérdőjeleződik az Önök pártjának hitelessége és szavahihetősége, és visszatáncolnak a kollaboráns sziromlevelűek karmaiba, ha nem történik meg rövid időn belül az Önök részéről az érmelléki alelnökük diszkreditálása és eltávolítása. Szeretnénk felhívni továbbá az Önök figyelmét arra is, hogy Szilágyi Ferenc álláspontja olyan önzetlen hazafiak kitartó és emberfeletti munkáját kérdőjelezi meg, és becsületébe gázol bele, mint Böjte Csaba, Kémenes Lóránt, Kallós Zoltán, vagy az Önök pártjában a szórványért teljes erővel dolgozó Sóós Sándor.
És végül szeretnénk Tőkés László püspök úrnak, az Erdélyi Magyar Néppárt védnökének figyelmét külön felhívni, hogy döntési jogköre ugyan nincs a pártban, de szavának vagy épp hallgatásának súlya van, és ha Szilágyi Ferenc inkriminált kijelentését illetően hallgat, akkor ő is szórványfeladó kijelentés és szándék cinkosává válik. Ha a püspök-védnök úr tudott tiltakozni Gyöngyösy Márton jobbikos országgyűlési képviselőnek az izraeli-magyar kettősállampolgárok nemzetbiztosnági kockázatára vonatkozó kijelentése ellen, akkor tudjon a saját portáján is söpörni, ha arról van szó. Szeretnénk emlékeztetni a püspök urat JézusUrunk evangéliumának azon szavaira is, miszerint az ember vegye ki előbb a saját szeméből a gerendát, és azután keresse mások szemében a szálkát. Ha a püspök úr tudta a Jobbik szemében keresni a szálkát, akkor most az evangélium hegyi beszédének szellemében vegye ki saját pártja szeméből a gerendát azzal, hogy annak érmelléki alelnökének szórványlemondó-hazaáruló kijelentése ellen is felemeli szavát, és Szilágyi Ferencet lemondásra szólítja fel. Ha a püspök úr védnökként az Erdélyi Magyar Néppárt szellemi főpásztora, és a párt áll a Nép nyáját terelgető pásztorokból, akkor a főpásztor nem tűrhet meg olyan pásztort, aki a nyájnak csak egyetlen elveszett bárányáról is lemond.
Tisztelt Erdélyi Magyar Néppárt és Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetősége! A délszláv háború idején a szerb agresszorok azt hangoztatták, hogy "ahol egy szerb is él, az szerb föld". Mi viszont, akik a Nemzet szolgáljuk, csak azt vallhatjuk, hogy ahol valaha egy magyar is élt, az magyar föld! Nemhogy egy lélekről, de egyetlen műemlékről se mondhatunk le. A szórványra semmiképp nem tekinthetünk koloncként, álljon az akár egyetlen családból hanem oázisként a hatalmas román sivatag kellős közepén. Ennek fényében ha Szilágyi Ferenc személye nem vált vállalhatatlanná az Erdélyi Magyar Néppárt, és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács számára, úgy az Erdélyi Magyar néppárt és Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács válik alkalmatlanná – az RMDSZ-hez és az MPP-hez hasonlóan – a Nemzet szolgálatára.
Nem tudjuk, hogy nyílt levelünket egyáltalán figyelemre méltatják-e, de bízom igazságérzetükben, hazafias elkötelezettségükben, és őszintén reméljük, hogy a feltárt szempontokat méltányolni fogják, és a botrányos ügyben eddigi kínos hallgatásukat megtörik, és arra méltó módon a nyilvánosság előtt reagálni fognak, és a párt vezetése részéről a Szilágyi Ferenc személyére vonatkozó megfelelő következtetéseket mihamarabb levonják.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrég parancsnoka
Klutsik György s. k.

A nyílt levélhez csatlakoznak:

Rongyos Gárda kulturális és Hagyományőrző Egyesület
Ambrus Zoltán, elnök s. k.

Magyar Nemzeti Rendpárt
Gazdag Ferenc, elnök s. k.

2013 02. 18.