A Kárpéátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség Parancsnokságának tiltakozása a fővárosi Petőfi laktanya Mária Teréziára való átnevezése, valamint a Hadtörténeti Múzeum elköltöztetése ellen


Tisztelt Minisztérium, tisztelt miniszter úr!
Felháborodva értesültünk róla, hogy az ön kezdeményezésére a vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandár laktanyája, az eddig koszorús Költőnk, Petőfi Sándor nevét viselő laktanya felveszi Mária Terézia nevét. Mindezt ráadásul Petőfi születésének 200., az általa vezetett 1848-as pesti márciusi forradalom 175. évfordulója alkalmából, ezzel is megalázva a Költő és az 1848-as forradalom emlékét, megjegyezve, hogy Rákay Filip milliárdos állami költségvetéséből készült, de nem sok jót ígérő "történelmi játékfilmen" kívül nem nagyon lehet észrevenni semmiből, hogy "Petőfi év" lenne.
Az átnevezés akkor is botrányos, akkor is a Nemzet lelke elleni merénylet volna, ha nem volna évforduló, vagy ha Petőfit egy másik hazafira cserélték volna le, hiszen Petőfi nemcsak egy a sok hazafi közül! Petőfi a magyar nemzettudat kútfeje, Petőfi nélkül nincs magyar identitás, Petőfi nélkül a magyarság olyan, mint a kereszténység Jézus Krisztus nélkül!
De ráadásul az egyik legalávalóbb Habsburgra való csere akkora aljasság, amire nem lehet nyomdafestéket tűrő kifejezéseket találni! Nagyon jól tudjuk, hogy a kisebbik kormánypárt, a Tömjén Zsolt vezette KDNP nyíltan meghirdette a Habsburg dinasztia, és azon belül Mária Terézia történelmi rehabilitációját! A kiváló nyelvész, művészettörténész és néprajzos, Pap Gábor professzor előadásaiban már évekkel ezelőtt találóan jellemezte ezeket a rehabilitálási törekvéseket: "Jönnek azzal, hogy Mária Terézia azért délután fél öt és fél hat között szeretett is minket! Hát kéremszépen délután fél öt és fél hat között sem szeretett minket, ugyanis pont délután fél öt és fél hat között írta meg a magyarokat mocskoló leveleit!"
Nos, üzenjük a miniszter úron keresztül Tömjén Zsolték pártjának is, ha le akarják cserélni Petőfit a Habsburgokra, hogy nem fog menni, a Magyar Nép szívéből nem lehet Petőfit eltávolítani, és nem lehet oda a Habsburgokat beerőszakolni! A miniszter beszéde szerint az átnevezéssel üzenni kívántak "minden anyának és feleségnek" is, akik ma is azzal a "féltő szeretettel" engedik a haza védelmére gyermeküket, férjüket, ahogy azt Mária Terézia annak idején a testőreivel és a katonáival tette".
Nyilván a miniszter arra a "féltő szeretetre" gondolt, amilyen féltő szeretettel a volt uralkodónő katonáival belelövetett a Mádéfalván gyülekező székelyekbe, Nyírő József "Madéfalvi veszedelem" című történelmi regényét ajánljuk a miniszter úr figyelmébe. Ez csak egy bűne Mária Teréziának a sok közül, amit a magyarság ellen elkövetett, melllesleg az ő uralkodása alatt vált az addig magyartöbbségű Erdély román többségűvé, Kosztin Árpád kimutatásai szerint az általa vezetett központi kormányzat erőszakos betelepítései nyomán uralkodásának 4 évtizede alatt az addig kisebbségben élő románok populációja megnégyszereződött a Kárpátokon túli török fennhatóságú területekről áttelepített fajtársaiktól, az Ország más vidékeire nagyszámú svábot telepített németesítési célzattal. Mindeközben nagyszámú magyart telepítettek ki Erdélyből az Alföld és főleg a Dunántúl hitbizományos nagybirtokok manufaktúráira munkaerőnek. Bécsi levéltári források bizonyítják, hogy az általa vezetett kormányzat Erdély akkor még magyartöbbségű vidékeire szándékosan nemibeteg prostituáltakat telepítettek, hogy tizedeljék a magyarságot, és előkészítsék a helyet a román jövevényeknek!
Nyugodtan kijelenthetjük, a románok tömeges Erdélybe be-, a magyarok onnan való kitelepítésével, és tizedelésésvel Mária Terézia teremtette meg Trianon alapjait! Amikor a betolakodó román hatalom nap mint nap megalázza és minden eszközzel sorvasztja az őshonos erdélyi magyarságot, akkor az nem csak Károlyi Mihálynak, Kun Bélának és Clemanceau-nak köszönhető, hanem a Habsburgoknak, és azon belül Mária Teréziának is! A Habsburgokat és a románokat az köti össze, hogy megsemmisítő harcuk a Magyar Nép és a magyar államiság ellen puszta létezésükkel kezdődik!
Emellett amíg Mária Terézia képmutató álszent módon az országban erőszakosan terjesztette a katolicizmust, papucs férjét Lotharingiai Károlyt rendszeresen felszarvazva kicsapongó szexuális kalandjairól vált hírhedté, életében több férfinak lehetett az ágyasa, mint ahány havibaja neki, a legenda szerint úgy halt meg, hogy egy kiscsikó kitépte a méhét, mert ki akarta próbálni vele a testi együttlétet! Ez nyilván csak egy legenda, de nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, nyilván nem ok nélkül alakult ki ez a kép Mária Teréziáról!
És erről akarják elnevezni a Honvédség egyik laktanyáját, ezzel a példával akarják szolgálni a honvédelem szellemét! Petőfi elengedhetetlen része a magyar identitásnak, Mária Teréziának viszont nincs helye honvédeink szívében, ezért követeljük a laktanya visszanevezését! Álláspontunk szerint a gyalázatos névváltoztatást még az eddigi elnevezés születésének szerencsétlen történelmi körülményei, ti. a nevet adó kommunista diktatúrára való hivatkozás sem indokolja. Az általunk egyébként nagyrabecsült Horthy-korszak egyik hibája volt, hogy elvitathatatlan Habsburg-ellenes érdemei mellett (1921-es királyelüldözés és trónfosztás) meghagyta sok közterületünk és katonai alakulatunk elnyomó Habsburg uralkodóinkról való elnevezését, magas kommunikációs labdát adva az 1944-45-től berendezkedő, Petőfi és 48 örökségét hazug módon kisajátító bolsevista rendszernek! Egy ilyen, a Magyar Nép lelkébe tipró döntést sem a nyilasok, sem a kommunisták nem mertek volna megtenni, mint amit a miniszter úr által vezetett minisztérium megtett!
Ezért az egyezemes magyarság nevében követeljük a laktanya haladéktalan visszakeresztelését Petőfire!

Sajnos az általunk kezdeményezett tiltakozást a MiHazánkos Novák előd úgy használta ki, hogy nevünk említése nélkül emelte át petíciónk szövegének nagyobb részét az által tartott beszédben, illetve a Patrubány Miklós vezette Magyarok Világszövetsége a mi egyeztetésünk és nevünk szerepeltetése nélkül az egész általunk írt tiltakozó szöveg egészét a saját nevében beadtaaz illetékes minisztériumhoz.

Az önmagában örvendetes, és üdvözlendő, hogy a háború és a kommunista ideológia pusztítását eltüntette palota és a várnegyed, mint a Nemzet büszkesége eredeti pompájában álljon. Sajnos azonban a Hausszmann-programnak vannak olyan elemei, amely nem tölti be maradéktalanul ezt a hivatást. Ezek közül az egykori Honvédelmi Minisztérium és Honvéd Főparancsnokság neoreneszánsz épületének a visszatérítése. Ennek az épületnek az eredeti szándékkal ellentétben csak egy csonka mementójat, a Dísz tér felőli homlokzatát, és mögötte egy nagyjából közepes méretű társasháznak, vagy egy kisebb méretű körúti bérháznak megfelelő épületrészt építenek vissza, a csonka épület így méreteiben aránytalanná válna. Állítólag az eredeti visszatérítési terveket azért kurtitottak meg, mert a miniszterelnök dolgozószobája elől elveszi a napfényt a Karmelita kolostorban.
Nos ami a nő plusz ultra, hogy a hadügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf nemrég bejelentette, hogy a HM Hadtörténeti Múzeum jelenlegi épületébe, az egykor a Prónay-különitmenynek is otthont adó Nádor Laktanyába maga a Honvédelmi Minisztérium fog költözni, míg a Hadtörténeti Múzeum átköltözne a most visszatérítendő volt Honvédrelmi Minisztérium és Főparancsnokság csonka épületébe.
A probléma ezzel csak az, hogy a Hadtörténeti Múzeumnak csak az állandó kiállítása akkora hatalmas gyűjteményt ölel fel, hogyha a volt Honvédelmi Minisztérium és Főparancsnokság épületét teljes egészében építenek vissza, még abba se férne el, nemhogy a visszatéríteni szándékozott társasház méretű csonka torzójaban. Persze a Hadtörténeti Múzeumnak rendszeresen vannak időszaki kiállításai, van komoly levéltára, könyvtára.
A Hadtörténeti Intézetet és Múzeumot vitéz Aggházy Emil alapította a 20-as években, mely már akkor komoly nemzetközi tekintélyes tett szert. Ez azon kevés, a Horthy-korszakban alapított intézmények közé tartozott, amelyhez meg a kommunista uralom se mert hozzányúlni. A Hadtörténeti Intézet kutatói, a teljesség igénye nélkül pl. Dombrády Lóránt, Szakály Sándor elévülhetetlen érdemeket szereztek abban, hogy történetírásunk már a Kádar-rendszer hetvenes éveiben kezdett szemBemenni a hivatalos kánonnal, és elmozdult a Horthy-korszak igazabb értékelésének irányába, sajnos ma sem bevégezve ezt a munkát. Az 1848-49-es Kossuth-féle Szabadságharc emléket örző kiállítás komolyan hozzájárul a gyerekek és a fiatalok nemzeti identitásának alakításában. A Hadtörténeti Intézet nemzetközi szinten komoly hadisírgondozást végez és komoly szolgálatot tesz a leszármazottaknak az egykori hadifoglyok sorsának felkutatásában, naplóik és személyes relikviáik megőrzésében. Ezt az intézményt akarják egy társasház méretű torzóba száműzni, jó hogy nem egy sufniba.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hadügyminiszter a Petőfi-laktanya Mária Teréziára való átkeresztelése után ismét bakkanccsal tiporja a magyar történelmet és az ezeréves magyar katonai hagyományokat!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar nemzetőrség Parancsnoksága

A szeptember végén megfogalmazott levél közzététele általunk
2023. 12. 31.