Tiltakozunk Románia OECD-csatlakozásának támogatása, Gulyás Márton Trianon-relatívizáló filmje, valamint a Dékápó és Jobbik választójog-korlátozó javaslatai ellen – Támogatjuk a béruniós polgári kezdeményezést, valamint a Trianon felülvizsgálatához kapcsolódó nemzeti konzultációt! – A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának a nyilatkozata


Testületünk felháborodva értesült róla, a hogy a Fidesz Románia kapcsán – immár sokadjára – elárulta a magyar érdekeket, midőn megszavazta keleti rablószomszédunk csatlakozásáta az OECD-hez. Szijjártó ismét aprópénzre váltotta a magyar zsarolási potenciált, midőn mindössze a hatalmi meghurcolás alatt álló marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium "tisztázatlan helyzetének a rendezésére" kért és kapott ígéretet Bukaresttől. És a MOGYE? És a Bólyai? És a nemzetpolitikai-gumicsontnak és revízió-pótléknak szánt székely és egyéb autonómia? Azok hol maradnak tisztelt külügyminiszter úr? Ráadásul a magyar kormány épp akkor szavazta meg Románia OECD-csatlakozását – folytatva a Fidesz korábbi hagyományait (NATO- és EU-tagság megszavazás) – amikor Besztercén egy magyar iskolás kislányt betolakodó iskolatársai megvertek csak azért, mert saját szülőföldjén saját őshonos nyelvén mert megszólalni, Külsőrekecsinben meg immár sokadjára gyújtották fel az oláhok a magyar iskolát. Kolozsváron meg két ortodox pópának akar szobrot emelni a betolakodó városvezetés. Mindezeket nemhogyszó nélkül hagyta a "magyar" diplomácia, de még tett egy gesztust is a román félnek. Az édes kevés, hogy "keményen tiltakozott" a magyarság jogait korlátozó ukrán nyelvtörvény ellen, úgy látszik, mélyen letisztelt külügyminiszter úr, a maga diplomáciaája csak addig nagyon bátor, amíg az Putyin Oroszországának kedves – de mihelyt Putyin érdekei mást kívánnak, nemhogy inába száll a bátorságuk, de még mosolyt is varázsolnak diplomáciájuk arcára. Az egyetemes magyarság nevében tiltakozunk Románia OECD-csatlakozásának magyar megszavazása ellen, és követeljük, hogy Martonyi János után Szijjártó Pétert is menessze a Fidesz-kormány!
Tiltakozunk továbbá Szijjártó Péter tavasz végén tett kijelentésével kapcsolatban is, mely szerint Magyarország kész tárgyalni Brüsszellel megfelelő számú menekült befogadásáról. Aggodalomra ad okot a Fidesz-frakció vezetőjének kijelentése annak fényében, amit Török Gábor a Heti Válasz június 7-I számában fejtett ki: "Az unió mélyítése nemcsak korbáccsal történhet, hanem mézesmadzaggal is. Elképzelhető, sőt azt tartom a legvalószínübbnek, hogy az új rendben nem belekergetni, hanem becsalogatni akarják majd a hezitálókat. Lesz egy új uniós project, mondjuk EU 2.0, amihez komoly pénzeket rendelnek, a Magyar kormány pedig nehéz helyzetbe kerül, mert választania kell az újabb források és a szuverenítások közösítésével kapcsolatos fenntartása között". Vagyis számíthatunk arra, hogy Brüsszellel a kvóta- és egyéb szuverenítás harcok a Fidesz részéről nem lesz egyéb, mint egy hatalmas színjáték, mely cask az uniós források minél nagyobb mértékű párt- és pártközeli pénzzé transzponálásáért folyik. Vagyis mi itt állunk magatehetetlenül és oktalanul az Európai Uniónak nevezett nagynémet koncentrációs tábor kellős közepén magatehetetlenül és védtelenül, kiszolgáltatva a német- és kisantant nagyhatalmi érdekeknek.
Ugyancsak az egyetemes magyarság nevében tiltakozunk Gulyás Márton botrányos ellen-Trianon filmje ellen, mely még a legvadabb hungarofób liberálisokat, Bauer Tamást és Kertész Ákost alúlmúlva, a legfiatalabb magyar korosztályokat veszélyezteti a benesi-szellemű magyarellenes történelemhamisítások terjesztésével. Nyílvánvaló, hogy a Kisantant titkosszolgálatok csonkahoni ügynökei aktívan dolgoznak, és a magyarság megsemmisítését minden eszközzel elő kívánják mozdítani, többek között a magyar fiatalságnak magyarellenes hazugságokkal való megfertőzésével. Köveljük, hogy a holokauszt-tagadáshoz vagy relatívizáláshoz hasonlóan a hasonló bűntettek jövőbeni elkerülése érdekében az Országgyűlés hozzon törvényt a Trianon-relatívizálás és a Habsburg-uralom bűneinek relatívizálásának törvényi büntetéséről! De a legfelháborítóbb nem is maga a film, hanem az a tény, hogy lényegében a nemzeti oldal is szó nélkül hagyta ezt a gyalázatot!
Tiltakozunk továbbá az egyetemes magyarság nevében a Déákápó legújabb, elszakított véreink szavazati joga elleni aláírásgyűjtés, valamint a Dúró Dóra nevével fémjelzett, az általános választójog megszüntetését célzó, műveltségi cenzust bevezetni szándékozó jobbikos javaslat ellen. Gyurcány Ferenc pártja nyílvánvalóan a tót szerb és román titkosszolgálat megbízását teljesíti, így demagóg magyarellenes aláírásgyűjtése azt a célt szolgálja, hogy magyart a magyar ellen uszítson. A jobbikos javaslat esetében is nyílván közvetett SRI-s diverzióról van szó, ugyanis ennek meg célja az, hogy a nagyrészt műveletlen cigánymagyarokat a nemcigány magyarok ellen uszítsák. Testületünk elutasítja az általános választójog bármilyen jellegű korlátozását, és felemeljük szavunkat a Dékápó és a Jobbik demagóg, magyart magyar ellen uszító, román titkosszolgálati hátterű diverziói ellen! Ráadásul fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogya Jobbik javaslata nem is oldaná meg a cigány szavazatok megvásárlását, mert a két nagy párt, a Fidesz és az MSZP egy ilyen törvény esetén úgy is beültetné a cigányokat gyorstalpaló nyolc osztály elvégzésébe, persze csak papíron, csakhogy szavazhassanak, viszont sok nyolc általánossal nem rendelkező becsületes állampolgárt megfosztana szavazati jogától. Egy valódi nemzeti pártnak nem az általános választójog megszüntetéséért , hanem a választási csalások megszüntetéséért, a választási csalást elkövető pártok betiltásááért kellene harcolnia.
Ugyanakkor a kezdeményező párt mivoltától függetlenül teljes mértékben támogatjuk a Jobbik béruniós kezdeményezését. Nem kívánjuk firtatni, hogy milyen demagóg hátsó szándékok húzódnak meg e kezdeményezés mögött is, a Fidesz-kormány súlyos bűne, hogy nem tudta végrehajtani második ciklusa alatt sem a jóléti rendszeváltást, és a Nemzet legértékesebb része, a fiatalság családostul elvándorol nyugatra, örökre elvleszve ezáltal a magyarság számára, mert itthon lassan három évtizede a titkosszolgálati erőviszonyok eredővektoraként meghatározott nagypolitika saját polgárai számára totális perspektívátlanságot teremtett. A történelem megismételte önmagát, a helyzet szinte teljesen azonos a dualizmus időszakával, amikor az idegen Habsburg-érdekekhez kötött, a hatalomba bebetonozott politikai osztály áldásos tevékenykedése folytán másfélmillió magyar tántorgott ki Amerikába (és ugyanennyi tót és ruszin is, de az ő távozásukat egyáltalán nem bánjuk), és akiket hatalmukból még uralmuk legtragikusabb eredménye, Trianon sem tudta kiciánozni. Károlyi Mihály és Jászi Oszkár hazaáruló politikáját nem csak lehet, de kell is kárhoztatni, ám Károlyi és Jászi szociális elégedetlenséget meglovagoló hazaárulása fel sem bukkanhatott volna, ha a magyarság ki tudta volna csavarni arisztokráciája és a hanyatló középosztálya kezéből a hatalmat, és saját kezébe tudta volna venni maga sorsának irányítását. Nagyon nagy jelentőségűnek tartjuk ezt az uniós polgári kezdeményezést, ugyanakkor aggodalmunknak is hangot adunk amiatt, hogy az 1918-as helyzethet hasonlóan az ország ostoba szűklátókörű elitjének a politikája miatt ez a nemes kezdeményezés is közvetve csak egy eszköz lesz ellenségeink kezében egy végleges országvesztő felfordulás előidézéséhez.
Testületünk úgyszintén támogatja a trianoni és párizsi békeszerződés megsemmisítésére irányuló perindítványt a hágai nemzetközi bíróságon. Tesszük ezt függetlenül attól, hogy nem sok esélyt látunk a perindítvány pozitívelbírálására, és függetlenül a kezdeményező személyétől, Drábik Jánostól, akit ügynökgyanúsnak tartunk, és aki a részleges határkorrekciók hive, amivel mi viszont messze nem elégszünk. Ahogy a XIX. századi Franciaország azt valllotta a Szent-szövetségről, hogy azt mint létezőt tudomásul veszi, de jogszerűnek nem fogadja el, úgy Testületünk is mindig azon az állásponton volt, hogy a trianoni demarkációs vonalakat, mint létezőt tudomásul vesszük, de jogszerűnek nem fogadjuk el. Nem azért mert igazságtalannak tartjuk, hanem mert törvénytelennek tartjuk, és a történelmi elsőség alalpján hisszük és valljuk, hogy az egy és oszthatatlan Magyar Igazság nevében az egész másfél-ezer eves Birodalom minden négyzetcentije jár nekünk! Elvi álláspontunktól viszont függetlenül minden lehetőséget meg kell ragadni, ami Trianon bárminemű korrekciójához hozzájárulhat, márcsak azért is, mert ha komoly realítása nincs is, de jogi alapja mégis van a per kezdeményezésének. Ugyanis az érvényben lévő párizsi békeszerződés a határok vonatkozásában a trianoni békeszerződésre hivatkozik. A Trianoni békeszerződés pedig jogolag sohasem lépett érvénybe, ugyanis a nemzetközi jog szerint egy szerződés csak akkor léphet érvénybe, ha annak minsen pontját minden szerződő fél betarja. Márpedig az utódállamok a mellékelt kisebbségvédelmi egyezményeket nem tartották be, így a trianoni szerződés nem is lépett érvénybe, ennélfogva a párizsi békeszerződés határokra vonatkozó rendelkezései is érvénytelenek. A Magyarok Világszövetségének a szóbanforgó kezdeményezéshez kapcsolódó nemzeti konzultációját is támogatásunkról biztosítjuk, amely arra irányul, hogy a magyar kormány lépjen be a hágai perindítványba. Ha megfelelő számú aláírás összegyűl, Orbán Viktornak, pártjának és kormányának végleg színt kell vallania, hogy valóban a Nemzethez tartoznak-e.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s.k.

2017 11. 05.