Izsák Balázs: a román kormány régiósítási terve Ceausescu telepítés-politikájára épül!


A Kárpátmedencei Székely Magyar Nemzetőrség, mint minden erdélyi magyar párt és nagyobb politikai szervezetnek, így a Székely Nemzeti Tanácsnak (SZNT) a tevékenységét is a maximalizmus kritikájával szemléli. Ugyanakkor minden olyan megnyilvánulásukat és törekvéseiket támogatjuk, amely nem ütközik elveinkbe. Így az SZNT elnökének az Erdélynek a megszálló és törvénytelen román hatalom általi régiósításával kapcsolatos nyilatkozatát is, az abban foglaltak fontossága és az egyetemes magyarság érdekére való tekintettel mi is közzétesszük. A dokumentumhoz mellékelt két térképet viszont technikai akadályok miatt sajnos nem tudtuk megjeleníteni.

"Románia kormánya egy szakértői bizottságot hozott létre a kormány korábban közzétett közigazgatási céljainak tudományos alátámasztására. (rövidítve CONREG). A jelentés említést sem tesz Románia azon nemzetközi kötelezettségvállalásairól, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni a régióhatárok kialakításánál, viszont ezekkel ellentétes elveket, célokat fogalmaz meg, azt sugallva például, hogy a kisebbségek nyelvi, kulturális sajátosságai a kevert népességű településeken lehetnek a fejlődés előmozdítói. A jelentéshez mellékelt térképek lényegében a Ceausescu rendszer telepítéspolitikáját tükrözik A térkép feletti felirat magyarul: >>A vándorlási áramlatok térképei, mint a 2013-as régiósítás magalapozói<<.
A csatolt térkép a 2002 népszámlálás alapján készült. A nyilak kiindulási pontja a költöző állampolgárok születési helyét, a nyíl hegye az állandó lakhelyet jelöli. A Ceuasescu rendszer a gazdaságfejlesztést teljes mértékben a nemzetiségi arányok megváltoztatásának rendelte alá. A CONREG jelentés térképe nagyon jól tükrözi ezt. Moldvából tömegesen telepítették be a román lakosságot Brassóba, ahol az ötvenes évektől kiemelt nagyberuházások biztosították a betelepedők munkahelyét. A helyi, őshonos székely-magyar lakosság a Székelyföldre telepített üzemekben nem kapott munkát, őket arra kényszerítették, hogy Brassóban keressék a boldogulást. Brassó megyéből pedig folyamatos ma is a románok betelepítése Székelyföldre. Ennek eredményeként Sepsiszentgyörgy hatvanezer lakosából a román nemzetiségűek száma ma eléri a 20.000-et!
A CONREG jelentés a Ceausescu korszak migrációs folyamatait – hamisan – természetesként kezeli, és a közigazgatást úgy akarja átalakítani, hogy az új közigazgatási rendszer továbbra is a népességkeveredést szolgálja.
Állításuk szerint egy régió annál működőképesebb, minél intenzívebb az őt alkotó megyék között a népességvándorlás. Paradox módon ennek a követelménynek annál kevésbé tud megfelelni egy régió minél homogénebb kulturális szempontból.[1] A kisebb történelmi régiók lecserélése nagyobb közigazgatási régiókkal kulturálisan heterogénebb közigazgatási régiókat fog eredményezni, de növekedni fog a működésük hatékonysága. Olyan ez, mintha a gazdasági-társadalmi hatékonyság növekedését a terület kulturális homogenitásának csökkentésével fizetnénk meg. A kisebb történelmi-kulturális területek kiterjesztésének (?) másik következménye a fejlesztési régiók kulturális sokszínűségének megnövekedése lesz[2].- áll a jelentésben. A második térképen a CONREG jelentés migrációs térképét helyeztük rá a Középrégió nemzetiségi összetételének térképére, amely azok számára is illusztrálja a román kormány valódi szándékát, akik nem rendelkeznek helyismerettel.
Dél-Tirol németajkú közössége, a katalánok, a baszkok, és mi székelyek egyformán felismerjük a Mussolini, Franco, Ceausescu féle bolsevik-fasiszta asszimilációs politika frazeológiáját, bármilyen európai vagy tudományos álcát használ, mint például a Ponta kormány szakértői bizottsága.
Románia kormánya a március tizedikén, Marosvásárhelyen tüntető harmincezer állampolgár beadványát, amely a tervezett közigazgatási átalakítás ellen is tiltakozott, és meghallgatást kért, több mint két hónap után is válasz nélkül hagyja. Victor Ponta miniszterelnök párbeszédet ígért az európai fórumok előtt, de lényegében elutasítja azt. Románia nemzetközi kötelezettségvállalásainak betartását ígérte, valójában azok megszegésére készül.

Közösségünknek nagyon határozottan kell fellépnie Románia kormányának tervezett közigazgatási átalakítása ellen. Ha nem változtatnak rajta, akkor az alkotmánymódosítást akkor sem szabad megszavazni, ha az engedményeket is tartalmazna. Minden erdélyi magyarnak el kell mennie az alkotmánymódosító népszavazásra és nemmel kell szavaznia. Ha ezek ellenére a többségi erőszak Székelyföldet a román többségű Középrégióba akarja belekényszeríteni, akkor a polgári engedetlenség eszközeihez kell folyamodnunk. Támaszkodva a nagyvilág magyarságára, a demokráciának, jognak, az Európai Unió közös alkotmányos örökségének elkötelezett polgároknak a szolidaritására, az egész világot mozgósítanunk kell.

Ne engedjük Székelyföldet beolvasztani, vagy feldarabolni!

Állítsuk meg Bukarest asszimilációs politikáját.

Izsák Balázs

Marosvásárhely 2013. május 20."

Mi, Székely Magyar Nemzetőrök, teljesen azonosulva a dokumentum végén található felszólítással, három aprócska megjegyzést fűznénk hozzá. Az egyik, honnan veszi az SZNT elnöke azt az állítást, hogy Sepsiszentgyörgyön eléri a románok létszáma a 20 ezret, amikor az egy éve közzétett népszámlálási adatok szerint is 12 ezer a városban a románok létszáma? Izsák Balázs ezt a 12 ezret is kevesli? Szerintünk, valójában ennél is kevesebb lehet, de mi egyet is sokallunk!
A másik, hogy olyan történelmi személyiségeket, akik pozitívan viszonyultak a magyarsághoz, mint Franco vagy Mussolini, miért kell negatív kontextusban ábrázolni?
A harmadik, hogy természetesen nekünk is célunk megállítani Bukarest asszimilációs politikáját Erdélyben, (bár a magyar helyesírás szabályi szerint a mondat végére felkiáltójel járt volna, ezen nem változtattunk), de ezzel párhuzamosan indítsuk el Budapestét!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoksága

2013 06. 06.